THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2022

Tên file: 7871-PHU-LUC-NHU-CAU-TUYEN-DUNG-VIEN-CHUC-GD-2022-1.xlsx
Tải về
Tên file: Mau-so-01-PHIEU-DU-TUYEN-2022-1.docx
Tải về
Tên file: 7871-UB-HUYEN-THONG-BAO-TUYEN-DUNG-VIEN-CHUC-2022-08-12-2022-1.pdf
Tải về
Tên file: 7871-UB-HUYEN-THONG-BAO-TUYEN-DUNG-VIEN-CHUC-2022-08-12-2022.pdf
Tải về
Tên file: 7871-PHU-LUC-NHU-CAU-TUYEN-DUNG-VIEN-CHUC-GD-2022.xlsx
Tải về

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Kế hoạch số 7540/KH-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022.

Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện Tháp Mười cụ thể, như sau:

 1. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
 2. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm

Nhu cầu cần tuyển dụng viên chức tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2022, tổng số 194 chỉ tiêu.

 1. Số lượng vị trí việc làm thực hiện xét tuyển

* Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp là 129 chỉ tiêu, trong đó:

– Vị trí giáo viên mầm non hạng III: 25 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên tiểu học hạng III: 48 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên giảng dạy Tiểu học hạng III môn Tiếng anh: 08 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên tiểu học hạng III môn Tin học: 14 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên tiểu học hạng III môn Thể chất: 02 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên tiểu học hạng III môn Mỹ thuật: 02 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên tiểu học hạng III môn Âm nhạc: 02 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III môn Toán: 04 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III môn Vật lý: 01 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III môn Hóa: 01 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III môn Sinh: 01 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III môn Lịch sử: 05 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III môn Địa lý: 03 chỉ tiêu.

– Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III môn Ngữ văn: 03 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III môn Tiếng Anh: 06 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III môn Tin học: 02 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III môn Mỹ thuật: 01 chỉ tiêu;

– Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III môn Âm nhạc: 01 chỉ tiêu;

* Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ là 65 chỉ tiêu, trong đó:

– Vị trí Thư viện viên hạng IV: 10 chỉ tiêu;

– Vị trí Thiết bị, thí nghiệm: 02 chỉ tiêu;

– Vị trí Công nghệ thông tin hạng IV: 12 chỉ tiêu;

– Vị trí Văn thư viên trung cấp: 10 chỉ tiêu;

– Vị trí Y sĩ (Y tế trường học) hạng IV: 12 chỉ tiêu;

– Vị trí Kế toán viên trung cấp: 19 chỉ tiêu.

 1. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
 2. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

1.1. Điều kiện chung

 1. a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 2. b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 3. c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
 4. d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, phù hợp với vị trí việc làm;

 1. e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
 2. g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

1.2. Các yêu cầu cụ thể

– Đối với vị trí giáo viên mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26:

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (đối với giáo viên mầm non mới được tuyển dụng vào giáo viên mầm non hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

– Đối với vị trí giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29:

+ Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng vào giáo viên tiểu học hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

– Đối với vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III – Mã số V.07.04.32:

+ Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (đối với giáo viên trung học cơ sở mới được tuyển dụng vào giáo viên trung học cơ sở hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

– Đối với vị trí Thư viện viên hạng IV – Mã số V.10.02.07: Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin – thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin – thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

– Đối với vị trí Thiết bị, thí nghiệm – Mã số V.07.07.20:

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học) trở lên;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Đối với vị trí Công nghệ thông tin hạng IV – Mã số V.11.06.15: Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành đào tạo về công nghệ thông tin hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin.

– Đối với vị trí Văn thư viên trung cấp – Mã số 02.008: Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

– Đối với vị trí Y sĩ (Y tế trường học) hạng IV – Mã số V.08.03.07: Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp.

– Đối với vị trí Kế toán viên trung cấp – Mã số 06.032: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

 1. Điều kiện bổ sung

Người đăng ký dự tuyển: Không dị tật, không nói lắp, không nói ngọng, viết sai chính tả.

 1. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
 2. a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 3. b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

Thực hiện theo Điều 11, Điều 12, Mục 3 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Xét tuyển viên chức thực hiện theo 02 vòng như sau:

 1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

 1. Vòng 2: Thực hành môn nghiệp vụ chuyên ngành
 2. a) Thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, cụ thể:

– Vị trí giáo viên mầm non hạng III: Soạn giảng một hoạt động giáo dục lớp lá;

– Vị trí giáo viên Tiểu học hạng III: Soạn giáo án một tiết môn Toán lớp 4;

– Vị trí giáo viên tiểu học hạng III môn Tiếng anh: Soạn giáo án một tiết môn Anh văn lớp 4;

– Vị trí giáo viên tiểu học hạng III môn Tin học: Soạn giáo án một tiết môn Tin học lớp 4;

– Vị trí giáo viên tiểu học hạng III môn Thể chất: Soạn giáo án một tiết môn Thể dục lớp 4;

– Vị trí giáo viên tiểu học hạng III môn Mỹ thuật: Soạn giáo án một tiết môn Mỹ thuật lớp 4;

– Vị trí giáo viên tiểu học hạng III môn Âm nhạc: Soạn giáo án một tiết môn Âm nhạc lớp 4;

– Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III môn Toán: Soạn giáo án một tiết môn Toán lớp 8;

– Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III môn Vật lý: Soạn giáo án một tiết môn Vật lý lớp 8;

– Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III môn Hóa: Soạn giáo án một tiết môn Hóa lớp 8;

– Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III môn Sinh: Soạn giáo án một tiết môn Sinh lớp 8;

– Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III môn Lịch sử: Soạn giáo án một tiết môn Lịch sử lớp 8;

– Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III môn Địa lý: Soạn giáo án một tiết môn Địa lý lớp 8;

– Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III môn Ngữ văn: Soạn giáo án một tiết môn Ngữ văn lớp 8;

– Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III môn Tiếng anh: Soạn giáo án một tiết môn Anh văn lớp 8;

– Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III môn Tin học: Soạn giáo án một tiết môn Tin học lớp 8;

– Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III môn Mỹ thuật: Soạn giáo án một tiết môn Mỹ thuật lớp 8;

– Vị trí giáo viên trung học cơ sở hạng III môn Âm nhạc: Soạn giáo án một tiết môn Âm nhạc lớp 8;

– Các vị trí Thư viện viên hạng IV; Công nghệ thông tin hạng IV; Y sĩ (Y tế trường học) hạng IV; Thiết bị, thí nghiệm; Văn thư viên trung cấp và Kế toán viên trung cấp: Soạn thảo văn bản về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng đúng hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

 1. b) Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100.
 2. c) Thời gian thực hành 90 phút.
 3. d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.
 4. NỘI DUNG HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ
 5. Hồ sơ dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua hộp thư điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:  pgd.thapmuoi.dongthap@moet.edu.vn

 1. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 09/12/2022 đến hết ngày 09/01/2023 (thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày).
 2. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Tổ Hành chính – Tổng hợp, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tháp Mười, địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại 02773.824129, di động 0985.542.334 (ông Võ Quốc Khánh).

* Lưu ý: Những trường hợp không được tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng không trả lại hồ sơ.

 1. Lệ phí dự tuyển

Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu phí dự tuyển: 400.000 đồng/thí sinh.

 1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG

Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển và xác định người trúng tuyển sẽ có thông báo chính thức sau.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022 trên địa bàn huyện Tháp Mười. Các thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần biết thêm thông tin chi tiết liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, số điện thoại 02773.824129 trong giờ hành chính để được hướng dẫn cụ thể./.

One thought on “THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2022

 1. Pingback: Arie Baisch

Đã khóa bình luận