Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Tên file: 149-BTG-TINH-KH-to-chuc-Cuoc-thi-chinh-luan-2024.pdf
Tải về

Nhằm thu hút được đông đảo công chức, viên chức, người lao động và học sinh, học viên hưởng ứng tham gia Cuộc thi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 149-KH/BTGTU ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp về việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 (Đính kèm Kế hoạch) đến toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh bằng hình thức phù hợp. Các đơn vị đăng tải Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi và thông tin liên quan đến Cuộc thi trên Website/cổng thông tin điện tử của đơn vị.

2. Tổ chức phát động Cuộc thi trong đơn vị; dành thời gian phù hợp để toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao động, học sinh tìm hiểu Kế hoạch, Thể lệ, định hướng chủ đề và hưởng ứng tham gia Cuộc thi; phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương đơn vị tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi nhằm thu hút đông đảo người tham gia.

3. Hướng dẫn tác giả/nhóm tác giả gửi tác phẩm dự thi theo hướng dẫn của Ban tổ chức tại Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi./.