Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ chuyển công tác viên chức ngành giáo dục năm 2020

Tên file: 416-Thong-bao-chuyen-cong-tac2020.signed-1.pdf
Tải về
Tên file: 416-Thong-bao-chuyen-cong-tac2020.signed.pdf
Tải về

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ chuyển công tác viên chức ngành giáo dục  năm 2020

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-UBND-HC ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Quy chế xét chuyển công tác).

Công văn số 537/SGDĐT-TCCB ngày 22/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện thời gian xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2020;

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo tiếp nhận hồ sơ xét chuyển công tác đối với viên chức trong ngành giáo dục năm 2020, như sau:

Tiếp nhận hồ sơ tại Phòng GDĐT (Tổ HC-TC) từ ngày ban hành thông báo này đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020. Tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp viên chức chuyển công tác trong tỉnh (chuyển đến các đơn vị trong huyện) và chuyển ra ngoài tỉnh.

 1. thông-báoChuyển công tác trong và ngoài tỉnh

Đơn vị gửi hồ sơ gồm:

– Văn bản chấp thuận cho viên chức chuyển công tác;

– Danh sách viên chức được chuyển công tác (theo mẫu);

– Biên bản họp của Hội đồng xét chuyển công tác tại đơn vị;

– 01 bộ hồ sơ của viên chức được đơn vị chấp thuận chuyển công tác (02 hồ sơ đối với chuyển ngoài tỉnh), trong đó gồm:

a) Đơn đề nghị chuyển công tác có ghi rõ tên cơ sở giáo dục có nguyện vọng được chuyển đến, chỉ nêu tối đa 02 nguyện vọng, ghi theo thứ tự ưu tiên và ghi rõ lý do xin chuyển (theo mẫu gửi kèm);

b) Sơ yếu lý lịch viên chức có xác nhận của cơ sở giáo dục đang công tác (theo mẫu gửi kèm);

c) Bản photocopy quyết định tuyển dụng viên chức hoặc thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với các trường hợp viên chức tuyển dụng từ ngày 15/10/2015 (thời điểm Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/08/2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV có hiệu lực thi hành); quyết định bổ nhiệm vào ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức sau khi hết thời gian tập sự;

d) Bản photocopy văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp (khi cần sẽ yêu cầu đối chiếu với bản chính);

đ) Bản photocopy phiếu đánh giá, phân loại viên chức được cấp thẩm quyền nhận xét, phân loại của năm học tại thời điểm lập hồ sơ. Trường hợp chưa có phiếu đánh giá, phân loại viên chức, cá nhân có thể nộp bản tự kiểm điểm có nhận xét, phân loại viên chức của Hiệu trưởng tại thời điểm lập hồ sơ và phiếu kết quả đánh giá của năm liền kề. Khi có kết quả được cấp thẩm quyền nhận xét, phân loại, cá nhân nộp bổ sung phiếu đánh giá, phân loại viên chức chậm nhất 01 ngày làm việc trước khi Hội đồng xét chuyển công tác họp xét;

e) Bản photocopy các loại giấy tờ có liên quan để chứng minh các tiêu chí ưu tiên khi xem xét tiếp nhận.

2. Đối với viên chức đang công tác ngoài huyện, ngoài tỉnh chuyển đến

Phòng GDĐT tiếp nhận hồ sơ tại Phòng GDĐT (Tổ HC-TC) từ ngày ban hành thông báo này đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2020. Tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp chuyển công tác đến các đơn vị thuộc huyện Tháp Mười.

Nộp 01 bộ hồ sơ:

+ Thành phần gồm:

a) Văn bản chấp thuận cho chuyển đi của cơ quan có thẩm quyền.

b) Đơn đề nghị chuyển công tác có ghi rõ tên cơ sở giáo dục có nguyện vọng được chuyển đến, chỉ nêu tối đa 02 nguyện vọng, ghi theo thứ tự ưu tiên và ghi rõ lý do xin chuyển (theo mẫu);

c) Sơ yếu lý lịch viên chức có xác nhận của cơ sở giáo dục đang công tác (theo mẫu);

d) Bản photocopy quyết định tuyển dụng viên chức hoặc thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với các trường hợp viên chức tuyển dụng từ ngày 15/10/2015 (thời điểm Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/08/2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV có hiệu lực thi hành); quyết định bổ nhiệm vào ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức sau khi hết thời gian tập sự;

đ) Bản photocopy văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp (khi cần sẽ yêu cầu đối chiếu với bản chính);

e) Bản photocopy phiếu đánh giá, phân loại viên chức được cấp thẩm quyền nhận xét, phân loại của năm học tại thời điểm lập hồ sơ. Trường hợp chưa có phiếu đánh giá, phân loại viên chức, cá nhân có thể nộp bản tự kiểm điểm có nhận xét, phân loại viên chức của Thủ trưởng đơn vị tại thời điểm lập hồ sơ và phiếu kết quả đánh giá của năm liền kề. Khi có kết quả được cấp thẩm quyền nhận xét, phân loại, cá nhân nộp bổ sung phiếu đánh giá, phân loại viên chức chậm nhất 01 ngày làm việc trước khi Hội đồng xét chuyển công tác họp xét;

g) Bản photocopy các loại giấy tờ có liên quan để chứng minh các tiêu chí ưu tiên khi xem xét tiếp nhận.

Trên đây là thông báo tiếp nhận hồ sơ xét chuyển công tác đối với viên chức trong ngành giáo dục năm 2020 của Phòng GDĐT huyện Tháp Mười./.

97 thoughts on “Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ chuyển công tác viên chức ngành giáo dục năm 2020

 1. Pingback: shilgretulop
 2. Pingback: Geico insurance
 3. Pingback: self-defense
 4. Pingback: CRS Info Solutions
 5. Pingback: startup
 6. Pingback: judi online
 7. Pingback: brujeria ecuador
 8. Pingback: web page
 9. Pingback: Entrümpelung Wien
 10. Pingback: here
 11. Pingback: situs qq online
 12. Pingback: Monopoly Casino
 13. Pingback: advice
 14. Pingback: microbt
 15. Pingback: web site
 16. Pingback: cat bed
 17. Pingback: Valuetainment
 18. Pingback: entrepreneurs
 19. Pingback: GymDeck
 20. Pingback: social media
 21. Pingback: Birger Dehne
 22. Pingback: spinoffs
 23. Pingback: translation agency
 24. Pingback: git best practices
 25. Pingback: airport taxi
 26. Pingback: geico insurance
 27. Pingback: esurance.com
 28. Pingback: Usaa quotes
 29. Pingback: Acuity quote
 30. Pingback: designer shoes
 31. Pingback: 4th Ave Products
 32. Pingback: my review here
 33. Pingback: more info
 34. Pingback: bandar jasa bola
 35. Pingback: online
 36. Pingback: smart cart
 37. Pingback: สล็อต
 38. Pingback: auto accident
 39. Pingback: accident lawyer
 40. Pingback: accident attorney
 41. Pingback: sheriffs
 42. Pingback: How to
 43. Pingback: cover case
 44. Pingback: Phone
 45. Pingback: backwoods smokes

Đã khóa bình luận