THÔNG BÁO Thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục

Tên file: 1066-UBH-THONG-BAO-THI-SINH-DU-DIEU-KIEN-16-02-2023-1.pdf
Tải về
Tên file: 1066-UBH-DANH-SACH-THI-SINH-DU-DIEU-KIEN-1.pdf
Tải về

THÔNG BÁO
Thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ thi
tuyển dụng viên chức ngành giáo dục


Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng
11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Kế hoạch số 7540/KH-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Ủy
ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục
năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Ủy
ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên
chức ngành giáo dục;
Căn cứ Biên bản kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức
ngành giáo dục ngày 09 tháng 02 năm 2023 và Biên bản họp Hội đồng tuyển
dụng viên chức ngành giáo dục ngày 14 tháng 02 năm 2023.
Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục thông báo các thí sinh đủ
điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục,
(có
danh sách kèm theo)
.
Thông báo được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Tháp Mười,
mục thông tin việc làm, địa chỉ:
https://thapmuoi.dongthap.gov.vn, trang Thông
tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tại địa chỉ
http://pgdthapmuoidt.edu.vn, đồng thời được thông tin đến các thí sinh./.