Thông báo thời gian xét chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện Tháp Mười, đợt 2 năm 2023

Tên file: 8684-TB-HD-DS-VIEN-CHUC-DU-DIEU-KIEN-XET-CHUYEN-CONG-TAC-GIAO-DUC-DOT-2-2023-08-12-2023.pdf
Tải về
Tên file: 8684_TB-HDXCCT_THONG-BAO-THOI-GIAN-XET-CHUYEN-VIEN-CHUC-DOT-2-NAM-2023-08-12-2023.pdf
Tải về

THÔNG BÁO

Thời gian xét chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục

trên địa bàn huyện Tháp Mười, đợt 2 năm 2023

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc tại hội trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-UBND-HC ngày 20 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Căn cứ Công văn số 3477/UBND-NV ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc hướng dẫn xét chuyển công tác đối với viên chức công tác tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Tháp Mười; Công văn số 7654/UBND-NV ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười về việc triển khai thực hiện xét chuyển công tác trong huyện đối với viên chức ngành giáo dục đợt 2 năm 2023.

Hội đồng xét chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện Tháp Mười đợt 2 năm 2023 thông báo thời gian tổ chức xét chuyển công tác như sau:

  1. Thời gian: Lúc 08 giờ, ngày 12/12/2023 (thứ Ba).
  2. Địa điểm: Tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tháp Mười (Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).
  3. Thành phần:

          – Hội đồng xét chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện Tháp Mười, đợt 2 năm 2023.

          – Viên chức đã nộp hồ sơ và có đủ điều kiện xét chuyển công tác (Có danh sách kèm theo).

– Hiệu trưởng các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trong huyện có nhu cầu tiếp nhận viên chức.

Lưu ý: Trường hợp viên chức đã nộp hồ sơ chuyển công tác không dự họp được phải có giấy ủy quyền cho người thân dự thay, giấy ủy quyền phải được xác nhận của chính quyền địa phương nơi thường trú. Nếu viên chức không đến dự thì mọi thắc mắc về sau Hội đồng xét chuyển công tác sẽ không giải quyết.

Thông báo này thay Thư mời và được đăng trên Trang Thông tin điện tử huyện Tháp Mười tại địa chỉ thapmuoi.dongthap.gov.vn và trang Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tại địa chỉ pgdthapmuoidt.edu.vn. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tháp Mười tại địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; số điện thoại 02773.824.129./.

Quốc Khánh