Thực hiện xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2021

Tên file: 291-DN-BAN-HANH-KH-CHUYEN-CONG-TAC.signed.pdf
Tải về

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của Uỷ ban nhân dân (UBND) Tỉnh ban hành Quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-UBND-HC ngày 12/4/2019 của UBND Tỉnh ban hành Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Quy chế 308);

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện việc xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2021 như sau:

– Nghiên cứu triển khai Quy chế 308 đến toàn thể viên chức tại đơn vị nắm để thực hiện đúng quy định.

– Khi thực hiện, đơn vị cần lưu ý những nội dung sau đây:

+ Chậm nhất ngày 15/4/2021, đơn vị xây dựng kế hoạch xét chuyển công tác và thông báo tiếp nhận hồ sơ chuyển công tác tại đơn vị. Khi xây dựng kế hoạch xét chuyển công tác, cần quan tâm cơ cấu, định mức số lượng người làm việc theo từng vị trí việc làm phù hợp, tương ứng với dự kiến kế hoạch biên chế năm học 2021-2022.

+ Thông báo tiếp nhận hồ sơ cần nêu rõ ngày bắt đầu, ngày kết thúc nhận hồ sơ để viên chức chủ động thực hiện hồ sơ, trong đó cần lưu ý: trước ngày 30/4/2021, viên chức đề nghị chuyển công tác ra ngoài tỉnh hoặc đề nghị chuyển công tác trong tỉnh, nộp hồ sơ cho đơn vị đang công tác.

+ Khi tiếp nhận phải thẩm định đầy đủ những thành phần hồ sơ quy định. Thành phần hồ sơ được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Quy chế 308.

+ Thành lập Hội đồng gồm những thành phần và thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 5 Quy chế 308; tổ chức họp xét theo nội dung tại Khoản 1 Điều 6 và thực hiện đúng theo quy trình xét chuyển đi được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quy chế 308.

+ Khi tiến hành xét cần lưu ý cách xác định viên chức được chuyển đi phải đạt các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quy chế 308. Hội đồng xem xét, quyết định người được chuyển đi theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, tránh tình trạng giải quyết cho chuyển đi mà không có giáo viên giảng dạy.

– Hoàn chỉnh thủ tục và tổng hợp tất cả hồ sơ chuyển công tác (gồm chuyển trong và ngoài tỉnh) của viên chức tại đơn vị gửi về Phòng GDĐT chậm nhất ngày 10/5/2021.

* Hồ sơ gửi về Phòng GDĐT thành phần gồm:

Phòng GDĐT tiếp nhận hồ sơ tại Phòng HC-TC từ ngày ban hành Văn bản này đến hết ngày 10/5/2021. Tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp viên chức chuyển công tác trong tỉnh (chuyển đến các đơn vị trực thuộc Sở, đến các đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện) và chuyển ra ngoài tỉnh. Hồ sơ cụ thể như sau:

 1. Chuyển công tác trong tỉnh, trong huyện

Đơn vị gửi hồ sơ thành phần gồm:

– Văn bản chấp thuận cho viên chức chuyển công tác của thủ trưởng đơn vị;

– Danh sách viên chức được chuyển công tác;

– Biên bản họp của Hội đồng xét chuyển công tác tại đơn vị;

– 01 bộ hồ sơ của viên chức được đơn vị chấp thuận chuyển công tác, gồm:

 1. a) Đơn đề nghị chuyển công tác có ghi rõ tên cơ sở giáo dục có nguyện vọng được chuyển đến, chỉ nêu tối đa 02 nguyện vọng, ghi theo thứ tự ưu tiên và ghi rõ lý do xin chuyển (theo mẫu gửi kèm);
 2. b) Sơ yếu lý lịch viên chức có xác nhận của thủ trưởng đơn vị đang công tác (theo mẫu gửi kèm);
 3. c) Bản photocopy quyết định tuyển dụng viên chức hoặc thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với các trường hợp viên chức tuyển dụng từ ngày 15/10/2015 (thời điểm Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/08/2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV có hiệu lực thi hành); quyết định bổ nhiệm vào ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức sau khi hết thời gian tập sự;
 4. d) Bản photocopy văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp (khi cần sẽ yêu cầu đối chiếu với bản chính);

đ) Bản photocopy phiếu đánh giá, phân loại viên chức được cấp thẩm quyền nhận xét, phân loại của năm học tại thời điểm lập hồ sơ. Trường hợp chưa có phiếu đánh giá, phân loại viên chức, cá nhân có thể nộp bản tự kiểm điểm có nhận xét, phân loại viên chức của thủ trưởng đơn vị tại thời điểm lập hồ sơ và phiếu kết  quả đánh giá của năm liền kề. Khi có kết quả được cấp thẩm quyền nhận xét, phân loại, cá nhân nộp bổ sung phiếu đánh giá, phân loại viên chức chậm nhất 01 ngày làm việc trước khi Hội đồng xét chuyển công tác họp xét;

 1. e) Bản photocopy các loại giấy tờ có liên quan để chứng minh các tiêu chí ưu tiên khi xem xét tiếp nhận.
 2. Chuyển công tác ra ngoài tỉnh đơn vị gửi hồ sơ thành phần gồm:

– Văn bản chấp thuận cho viên chức chuyển công tác của thủ trưởng đơn vị;

– Danh sách viên chức được chuyển công tác;

– Biên bản họp của Hội đồng xét chuyển công tác tại đơn vị;

– 01 bộ hồ sơ của viên chức được đơn vị chấp thuận chuyển công tác, gồm:

 1. a) Đơn đề nghị chuyển công tác có ghi rõ tên cơ sở giáo dục có nguyện vọng được chuyển đến và ghi rõ lý do xin chuyển (theo mẫu gửi kèm);
 2. b) Sơ yếu lý lịch viên chức có xác nhận của thủ trưởng đơn vị đang công tác (theo mẫu gửi kèm);
 3. c) Bản photocopy quyết định tuyển dụng viên chức hoặc thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với các trường hợp viên chức tuyển dụng từ ngày 15/10/2015 (thời điểm Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/08/2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV có hiệu lực thi hành); quyết định bổ nhiệm vào ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức sau khi hết thời gian tập sự;
 4. d) Bản photocopy văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp (khi cần sẽ yêu cầu đối chiếu với bản chính);

đ) Bản tự kiểm điểm có nhận xét, phân loại viên chức của thủ trưởng đơn vị tại thời điểm lập hồ sơ;

 1. e) Cam kết đền bù chi phí đào tạo đối với các trường hợp được cử đi đào tạo ở trong nước và ngoài nước bằng nguồn kinh phí Nhà nước theo quy định trước khi chuyển công tác ra ngoài tỉnh (nếu có).
 2. Đối với viên chức đang công tác ngoài tỉnh

Phòng GDĐT tiếp nhận hồ sơ tại Tổ HC-TC từ ngày ban hành Văn bản này đến hết ngày 31/5/2021. Tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp chuyển công tác đến các đơn vị trực thuộc huyện Tháp Mừoi. Do là biên chế phát sinh nên Hội đồng chỉ xem xét khi còn trong chỉ tiêu số lượng người làm việc được cấp thẩm quyền giao.

Nộp 01 bộ hồ sơ, gồm:

 1. a) Văn bản chấp thuận cho chuyển đi của cơ quan có thẩm quyền.
 2. b) Đơn đề nghị chuyển công tác có ghi rõ tên cơ sở giáo dục có nguyện vọng được chuyển đến, chỉ nêu tối đa 02 nguyện vọng, ghi theo thứ tự ưu tiên và ghi rõ lý do xin chuyển (theo mẫu);
 3. c) Sơ yếu lý lịch viên chức có xác nhận của thủ trưởng đơn vị đang công tác (theo mẫu);
 4. d) Bản photocopy quyết định tuyển dụng viên chức hoặc thông báo công nhận kết quả trúng tuyển và hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với các trường hợp viên chức tuyển dụng từ ngày 15/10/2015 (thời điểm Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/08/2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV có hiệu lực thi hành); quyết định bổ nhiệm vào ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức sau khi hết thời gian tập sự;

đ) Bản photocopy văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp (khi cần sẽ yêu cầu đối chiếu với bản chính);

 1. e) Bản photocopy phiếu đánh giá, phân loại viên chức được cấp thẩm quyền nhận xét, phân loại của năm học tại thời điểm lập hồ sơ. Trường hợp chưa có phiếu đánh giá, phân loại viên chức, cá nhân có thể nộp bản tự kiểm điểm có nhận xét, phân loại viên chức của thủ trưởng đơn vị tại thời điểm lập hồ sơ và phiếu kết quả đánh giá của năm liền kề. Khi có kết quả được cấp thẩm quyền nhận xét, phân loại, cá nhân nộp bổ sung phiếu đánh giá, phân loại viên chức chậm nhất 01 ngày làm việc trước khi Hội đồng xét chuyển công tác họp xét;

g) Bản photocopy các loại giấy tờ có liên quan để chứng minh các tiêu chí ưu tiên khi xem xét tiếp nhận.

125 thoughts on “Thực hiện xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục năm 2021

 1. Pingback: seo in Australia
 2. Pingback: Safe Piano Removal
 3. Pingback: french bulldog
 4. Pingback: blockchain
 5. Pingback: pennsylvania clima
 6. Pingback: Silver earrings
 7. Pingback: smartphones
 8. Pingback: future university
 9. Pingback: future university
 10. Pingback: future university
 11. Pingback: future university
 12. Pingback: future university
 13. Pingback: future university
 14. Pingback: alpha bucket hat
 15. Pingback: j’adore cowboys
 16. Pingback: slot online
 17. Pingback: bulldogs puppy
 18. Pingback: Classic Books 500
 19. Pingback: Speaker
 20. Pingback: OnlyFans Australia
 21. Pingback: pupuk cair terbaik
 22. Pingback: partners
 23. Pingback: arthritis relief
 24. Pingback: glucoberry
 25. Pingback: pineal xt reviews
 26. Pingback: FiverrEarn
 27. Pingback: live sex cams
 28. Pingback: live sex cams
 29. Pingback: live sex cams
 30. Pingback: live sex cams
 31. Pingback: live sex cams
 32. Pingback: live sex cams
 33. Pingback: FiverrEarn
 34. Pingback: FiverrEarn
 35. Pingback: FiverrEarn
 36. Pingback: FiverrEarn
 37. Pingback: flowforce max scam
 38. Pingback: prodentim scam
 39. Pingback: cheap sex cams
 40. Pingback: french bulldog buy
 41. Pingback: live sex cams
 42. Pingback: live sex cams
 43. Pingback: Freeze dried
 44. Pingback: rare breed-trigger
 45. Pingback: efos y edos
 46. Pingback: 늑대닷컴
 47. Pingback: One Peace AMV
 48. Pingback: superslot
 49. Pingback: allgame
 50. Pingback: 918kiss
 51. Pingback: หวย24
 52. Pingback: pg slot
 53. Pingback: cybersécurité
 54. Pingback: upstate hotels
 55. Pingback: megagame
 56. Pingback: 6.5 prc ammo
 57. Pingback: 220 swift
 58. Pingback: sicarios
 59. Pingback: nang tanks
 60. Pingback: nangs Sydney
 61. Pingback: itsmasum.com
 62. Pingback: talk.to strangers
 63. Pingback: itsmasum.com
 64. Pingback: itsmasum.com
 65. Pingback: joker gaming
 66. Pingback: beijing jobs
 67. Pingback: buenosaires jobs

Đã khóa bình luận