Truyền thông về Diễn đàn Mekong Starup – Lần 1 năm 2022

Tên file: 1203-PGD-CV-TRUYEN-THONG-DIEN-DAN-MEKONG-LAN-1-NAM-2023-16-12-2022-1.pdf
Tải về
Tên file: 1203-PGD-KEM-KE-HOACH-408-UBND-TINH-TRUYEN-THONG-DIEN-DAN-Mekong-L1-nam-2023-1.pdf
Tải về
Tên file: 1203-PGD-CV-TRUYEN-THONG-DIEN-DAN-MEKONG-LAN-1-NAM-2023-16-12-2022.pdf
Tải về
Tên file: 1203-PGD-KEM-KE-HOACH-408-UBND-TINH-TRUYEN-THONG-DIEN-DAN-Mekong-L1-nam-2023.pdf
Tải về

Truyền thông về Diễn đàn Mekong Starup – Lần 1 năm 2022

Thực hiện Công văn số 488/SGDĐT-VP ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp về việc truyền thông về Diễn đàn Mekong Starup – Lần 1 năm 2022; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường tổ chức truyền thông về Diễn đàn Mekong Starup – Lần 1 năm 2022. Cụ thể:

  1. Nội dung tuyên truyền
  2. a) Diễn đàn Mekong Startup – Lần I năm 2022 được tổ chức trong bối cảnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất của Việt Nam, đóng góp khoảng 1/3 tổng GDP nông nghiệp cả nước. Tuy nhiên, Vùng đang đứng trước những thách thức rất lớn của biến đổi khí hậu và chuyển đổi nền kinh tế của ĐBSCL là một yêu cầu bức thiết, trong đó chuyển đổi nông nghiệp cần phải giữ vị trí trung tâm theo định hướng bền vững, hiện đại và đổi mới sáng tạo.
  3. b) Chủ đề: Mekong Startup – Lần I năm 2022 “Nông nghiệp hiện đại, tuần hoàn, phát thải thấp”
  4. c) Mục tiêu:

(1) Tập hợp cả hai khu vực công – tư, đặc biệt là lực lượng doanh nghiệp có yếu tố đổi mới sáng tạo cùng hành động; nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ về Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(2) Tạo lập cơ chế đối thoại công – tư thường xuyên, liên tục ở quy mô cấp vùng.

(3) Kết nối nguồn lực trong và ngoài nước, kết nối các thành tố của hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm hỗ trợ phát triển, quảng bá, tạo cơ hội tiếp cận vốn/nhà đầu tư cho các sản phẩm, dự án khởi nghiệp, công nghệ – dịch vụ hỗ trợ (đặt biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp) của tỉnh Đồng Tháp và khu vực ĐBSCL.

(4) Nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, doanh nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long về chống biến đổi khí hậu, giảm phát thải.

(5) Giới thiệu, quảng bá những sản phẩm, dịch vụ điển hình từ hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo khu vực ĐBSCL.

(6) Các hoạt động diễn ra tại Diễn đàn Mekong Startup – Lần I năm 2022 phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo được ấn tượng tốt đẹp; đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

  1. d) Diễn đàn Mekong Startup – Lần I năm 2022 tổ chức từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022 (1,5 ngày) tại Nhà Văn hóa Lao Động tỉnh Đồng Tháp (Số 181 Ngô Thời Nhậm, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).
  2. Hình thức
  3. a) Tuyên truyền trên Website, bảng thông báo của cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục.
  4. b) Lồng ghép trong sinh hoạt dưới cờ, các hoạt động ngoại khóa,…
  5. Thời gian thực hiện

Từ ngày 13 đến ngày 22 tháng 12 năm 2022.

One thought on “Truyền thông về Diễn đàn Mekong Starup – Lần 1 năm 2022

  1. Pingback: Arie Baisch

Đã khóa bình luận