Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2020

Tên file: KH-TUYEN-DUNG-UB-1.zip
Tải về
Tên file: KH-TUYEN-DUNG-UB.zip
Tải về

Ngày 23/11/2020 Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2020, cụ thể như sau:

  1. Biên chế sự nghiệp giáo dục được giao năm 2020: 2.052 biên chế.
  2. Biên chế sự nghiệp giáo dục đã thực hiện đến thời điểm 30/6/2020: 1.941 biên chế.
  3. Nhu cầu cần tuyển dụng vị trí giáo viên, thư viện tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Tháp Mười năm học 2020 – 2021, tổng số 109 chỉ tiêu.