THÔNG BÁO Thời gian xét chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2024

Tên file: 5255_TB-UBND_17062024-signed-1.pdf
Tải về
Tên file: 5255_PHU-LUC-DANH-SACH-17062024-1.pdf
Tải về
Tên file: 5255_TB-UBND_17062024-signed.pdf
Tải về
Tên file: 5255_PHU-LUC-DANH-SACH-17062024.pdf
Tải về

THÔNG BÁO

Thời gian xét chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục  trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2024

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-UBND-HC ngày 20 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Căn cứ Công văn số 3314/UBND-NV ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười thực hiện xét chuyển công tác đối với viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2024.

Hội đồng xét chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2024 thông báo thời gian tổ chức xét chuyển công tác như sau:

  1. Thời gian: Lúc 8 giờ, ngày 25/6/2024 (thứ Ba).
  2. Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tháp Mười, Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
  3. Thành phần:

– Hội đồng xét chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục trên địa bàn huyện Tháp Mười năm 2024.

– Viên chức đã nộp hồ sơ và có đủ điều kiện xét chuyển công tác đến các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân huyện (trong huyện, ngoài huyện và ngoài tỉnh).

– Hiệu trưởng các đơn vị sự nghiệp giáo dục trong huyện có nhu cầu tiếp nhận viên chức.

Lưu ý: Trường hợp viên chức đã nộp hồ sơ chuyển công tác không dự họp được phải có giấy ủy quyền cho người thân dự thay, giấy ủy quyền phải được xác nhận của chính quyền địa phương nơi thường trú. Nếu viên chức không đến dự thì mọi thắc mắc về sau Hội đồng xét chuyển công tác sẽ không giải quyết.

Thông báo này thay Thư mời và được đăng trên Trang Thông tin điện tử huyện Tháp Mười tại địa chỉ thapmuoi.dongthap.gov.vn và Trang Thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tại địa chỉ pgdthapmuoidt.edu.vn. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tháp Mười tại địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; số điện thoại 0277.3824129./.